Ponder Albania

Untitled-1-1

Në bashkëpunim me

icts_hover

Cfarë është
PONDER?

PONDER është një program social rinornga UNICEF Albania në bashkëpunimme ICTSlab.
Ky program ka si qëllim të nxisë tek tërinjtë aftësinë e të menduarit kritik,veçanërisht në lidhje me informacionetqë marrin nga të gjitha llojet e mediave.
PONDER realizohet nëpërmjet një kurrikulee cila përmban: Leksione, Lojëra dhe Ushtrime interaktive në një Workshop3 Ditor.

OBJEKTIVAT

ZHVILLIM I AFTËSIVE TË TË
MENDUARIT KRITIK
KONKURSE KREATIVE
MIDIS TË RINJVE
MUNDËSI INTERNSHIPI
SOCIALIZIM NËPËRMJET
PLATFORMËS PONDER

Pse të bëheni pjesë
e PONDER?

• Nxit aftësitë për të menduar
në mënyrë kritike në lidhje me informacionet
që merren në media.
• Përmirëson aftësitë e shkrim-leximit kritik
në media nëpërmjet mentorimit të vazhdueshëm.
• Aftëso të kuptuarit dhe sfiduarit e
informacioneve subjektive.
• Merr pjesë në Workshopin tre ditor PONDER, me të
gjitha shpenzimet e përfshira.
• Mundësi Internshipi në institucione mediatike.

Kush mund
të marrë
pjesë
PONDER?

• Adoleshentët dhe të rinjtë
e grup-moshës 14 – 21 vjeç
• Rezidentët e Republikës së Shqipërisë
• Adoleshentët dhe të rinjtë që janë të
interesuar të përmirësojnë aftësitë e
të menduarit në mënyrë kritike.
• Adoleshentët dhe të rinjtë të interesuar dhe
apasionuar në letërsi, në shkrim, në mediat
e shkruar dhe vizive, media sociale etj.

KURRIKULA E PONDER

Si të aplikoni ?

• Individualisht ose në grup , duke plotësuar të dhënat demografike
• Lexoni me kujdes përmbajtjen e aplikimit tuaj
• Na tregoni çfarë iu motivon për të aplikuar në këtë program
• Shkruani opinionin tuaj se si do t’iu ndihmojë ky program në të ardhmen