Ponder Albania

rep shq
qendro shkolle
ambasada ital
unicef

Në bashkëpunim me

icts_hover

Ponder - Edicioni Beratit

Afati i fundit i aplikimeve për Ponder Tiranë- 23 Prill 2023.

Rikthehet Ponder në qytetin e bukur të Tiranes.

Afati i aplikimeve është data 23 Prill 2023.

Programi social rinor me qëllim nxitjen e aftësive mbi mendimin kritik përballë informacioneve nga media tradicionale dhe ajo moderne, fenomeneve Fake News e shumë më tepër.

Këtë vit, Ponder fton të rinjtë e moshës 15 – 21 vjec të bëhen pjesë e workshopit tre ditor në Beratit.

Cfarë është
PONDER?

PONDER është një program social rinor nga UNICEF Albania në bashkëpunim me ICTSlab.
Ky program ka si qëllim të nxisë tek të rinjtë aftësinë e të menduarit kritik, veçanërisht në lidhje me informacionet që marrin nga të gjitha llojet e mediave.
PONDER realizohet nëpërmjet një kurrikule e cila përmban: Leksione, Lojëra dhe Ushtrime interaktive në një Workshop 3 Ditor.

OBJEKTIVAT

ZHVILLIM I AFTËSIVE TË TË
MENDUARIT KRITIK
KONKURSE KREATIVE
MIDIS TË RINJVE
MUNDËSI INTERNSHIPI
SOCIALIZIM NËPËRMJET
PLATFORMËS PONDER

Pse të bëheni pjesë
e PONDER?

• Nxit aftësitë për të menduar
në mënyrë kritike në lidhje me informacionet
që merren në media.
• Përmirëson aftësitë e shkrim-leximit kritik
në media nëpërmjet mentorimit të vazhdueshëm.
• Aftëso të kuptuarit dhe sfiduarit e
informacioneve subjektive.
• Merr pjesë në Workshopin tre ditor PONDER, me të
gjitha shpenzimet e përfshira.
• Mundësi Internshipi në institucione mediatike.

Kush mund
të marrë
pjesë
PONDER?

• Adoleshentët dhe të rinjtë
e grup-moshës 15- 21 vjeç
• Rezidentët e Republikës së Shqipërisë
• Adoleshentët dhe të rinjtë që janë të
interesuar të përmirësojnë aftësitë e
të menduarit në mënyrë kritike.
• Adoleshentët dhe të rinjtë të interesuar dhe
apasionuar në letërsi, në shkrim, në mediat
e shkruar dhe vizive, media sociale etj.

KURRIKULA E PONDER

Si të aplikoni ?

• Individualisht ose në grup , duke plotësuar të dhënat demografike
• Lexoni me kujdes përmbajtjen e aplikimit tuaj
• Na tregoni çfarë iu motivon për të aplikuar në këtë program
• Shkruani opinionin tuaj se si do t’iu ndihmojë ky program në të ardhmen
rep shq
qendro shkolle
ambasada ital
ictslab
unicef