Ponder Albania

Untitled-1-1

Në bashkëpunim me

icts_hover

Konkursi “Kritikët e rinj“ vjen në Ponder App!

Afati i fundit për aplikime – 5 Dhjetor 2021
Për t’u dhënë mundësinë e shprehjes  përmes shkrimit, Ponder App organizon konkursin „Kritikët e rinj“. Download aplikacionin Ponder në Android ose iOS, dhe zgjidh kategorinë e preferuar për të marrë pjesë.
Pesë fituesit do të kenë mundësinë të fitojnë pesë pajisje digjitale dhe shumë surpriza të tjera.

Cfarë është
PONDER?

PONDER është një program social rinornga UNICEF Albania në bashkëpunimme ICTSlab.
Ky program ka si qëllim të nxisë tek tërinjtë aftësinë e të menduarit kritik,veçanërisht në lidhje me informacionetqë marrin nga të gjitha llojet e mediave.
PONDER realizohet nëpërmjet një kurrikulee cila përmban: Leksione, Lojëra dhe Ushtrime interaktive në një Workshop3 Ditor.

OBJEKTIVAT

ZHVILLIM I AFTËSIVE TË TË
MENDUARIT KRITIK
KONKURSE KREATIVE
MIDIS TË RINJVE
MUNDËSI INTERNSHIPI
SOCIALIZIM NËPËRMJET
PLATFORMËS PONDER

Pse të bëheni pjesë
e PONDER?

• Nxit aftësitë për të menduar
në mënyrë kritike në lidhje me informacionet
që merren në media.
• Përmirëson aftësitë e shkrim-leximit kritik
në media nëpërmjet mentorimit të vazhdueshëm.
• Aftëso të kuptuarit dhe sfiduarit e
informacioneve subjektive.
• Merr pjesë në Workshopin tre ditor PONDER, me të
gjitha shpenzimet e përfshira.
• Mundësi Internshipi në institucione mediatike.

Kush mund
të marrë
pjesë
PONDER?

• Adoleshentët dhe të rinjtë
e grup-moshës 14 – 21 vjeç
• Rezidentët e Republikës së Shqipërisë
• Adoleshentët dhe të rinjtë që janë të
interesuar të përmirësojnë aftësitë e
të menduarit në mënyrë kritike.
• Adoleshentët dhe të rinjtë të interesuar dhe
apasionuar në letërsi, në shkrim, në mediat
e shkruar dhe vizive, media sociale etj.

KURRIKULA E PONDER

Si të aplikoni ?

• Individualisht ose në grup , duke plotësuar të dhënat demografike
• Lexoni me kujdes përmbajtjen e aplikimit tuaj
• Na tregoni çfarë iu motivon për të aplikuar në këtë program
• Shkruani opinionin tuaj se si do t’iu ndihmojë ky program në të ardhmen