Për të apikuar për Internship, ju duhet të shkruani një artikull me karakter analitik, informues apo investigues me një temë sipas zgjedhjes tuaj. Shkrimin tuaj duhet t’a bashkangjisni në opsionin “Ngarko artikullin”.

Gjithashtu ju duhet të shkruani një letër motivimi, duke shpjeguar arsyet pse dëshironi të kryeni Internship-in si dhe preferencën tuaj për llojin e institucionit mediatik në të cilin do të dëshironit t’a kryenit atë.

Letrën e motivimit duhet t’a bashkangjisni në opsionin “Ngarko letrën e motivimit”. Në vazhdim, duhet të listoni burimet e informacionit/referencat e përdorura në artikullin tuaj!

Sigurohuni të keni plotësuar të gjitha fushat me të dhënat demografike para se të ngarkoni aplikimin, përfshirë edhe konfirmimin e kërkuar!

Suksese!

Të Dhënat Tuaja
Ngarkoni artikullin tuaj dhe letrën motivuese më poshtë:
Ju lutem listoni të gjitha burimet e informacionit/referencat e përdorura në artikull:
Konfirmoj që ky artikull është realizuar nga unë dhe pranoj që kopjimi i punës së dikujt tjetër (tërësisht apo pjesërisht) është formë plagjiature.
Powered by NEX-Forms